Aktualności

Bądź jesienią bezpieczny na drodze. Konkurs dla dzieci i młodzieży!


Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie „Bądź jesienią bezpieczny na drodze” realizowanego w ramach projektu pt. „Świadomy więc bezpieczny” finansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Cele konkursu:

Zadanie konkursowe:

Uczniowie mają za zadanie wykonać pracę plastyczną na temat: „Bądź jesienią bezpieczny na drodze”.

Odbiorcy:

a) Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczących się w Szkołach Podstawowych w Gminie Bukowsko (zwanych dalej „Uczestnikami” lub „Uczestnikiem”), którzy w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczają do poniższych klas:

b) Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu, rozumianą także jako akceptację dokonaną przez rodziców/prawnych opiekunów Uczestnika.

c) Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika zgód zawartych w Oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz jego przesłanie do Organizatora wraz z pracą.

Zasady udziału w konkursie:

Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną w formacie A3 w dowolnej technice plastycznej (kolaż, rysunek, plakat, malarstwo, wydzieranka, wyklejanka itp.) zgodnie z tematem konkursu. Na konkurs przyjmowane będą prace płaskie i przestrzenne wykonane w postaci jednostronnej.

Praca powinna być wykonana przez ucznia samodzielnie. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż jedną pracę plastyczną.

Pracę należy podpisać na odwrocie: Imię i nazwisko, klasa.

Termin konkursu:

Konkurs rozpoczyna się 1 października 2023 r. Prace przyjmowane będą do dnia 15 października 2023 r. Prace należy składać w siedzibie stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej, budynek Urzędu Gminy Bukowsko, pok. 210 w godzinach pracy urzędu.

Ocena komisji:

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Komisja konkursowa oceniając prace będzie brała pod uwagę:

Rozstrzygnięcie konkursu:

Komisja wybierze po trzy najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz upominki, które wręczone najpóźniej do 15 listopada 2023 r. (o terminie organizator powiadomi telefonicznie opiekuna uczestnika).

Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pt. „Świadomy więc bezpieczny” realizowanego zgodnie z umową nr DFS-VII.7211.28.2020 ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2021-2025.

Pełny REGULAMIN wraz z załącznikami dostępny jest TUTAJ.