Aktualności

Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi – jak unikać zagrożenia, gdzie szukać pomocy


18 października obchodzony jest jako Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Szczególnie tego dnia organy ścigania, w tym Policja, organizacje rządowe jak i pozarządowe starają się uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się przed nim ustrzec.

Handel ludźmi to przestępstwo!

Zagrożenie zjawiskiem handlu ludźmi dotyczy wszystkich niezależnie od sytuacji materialnej czy miejsca zamieszkania!

Za handel ludźmi mogą być uznane wyłącznie czynności sprawcze wskazane wprost w art. 115 § 22 K.k., t.j.:

Istotnym jest przy tym, że w celu wypełnienia znamion przestępstwa handlu ludźmi, wymienione wyżej czynności powinny zostać zrealizowane z zastosowaniem:

Niezbędnym elementem w przypadku zakwalifikowania czynu jako wypełniającego znamiona przestępstwa handlu ludźmi jest również podjęcie określonego działania przez sprawcę w celu wykorzystania innej osoby, nawet za jej zgodą w różnych formach seksualnego wykorzystania (w tym w pornografii i w prostytucji), w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie oraz wszelkich innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Należy podkreślić przy tym, że jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte wyżej wymienione metody lub środki.

Przestępstwo handlu ludźmi jest w Polsce zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (art. 189a Kodeksu karnego), a zatem stanowi zbrodnię. Z uwagi na wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu karalne jest również przygotowanie do popełnienia tego przestępstwa (czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).

Należy podkreślić, że handel ludźmi jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie. Każdego roku sprawcy zyskują na handlu ludźmi około 32 mld USD (wg. Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości). W ostatnich latach wykorzystywanie ofiar występuje najczęściej w dwóch formach – w prostytucji i w pracy przymusowej. Narażone na niebezpieczeństwo handlu ludźmi są przede wszystkim osoby decydujące się na emigrację.

Jak unikać zagrożeń?

Praca za granicą:

Nauka za granicą:

Przed wyjazdem:

Pamiętaj:

Masz kłopoty za granica zwróć się do konsula:

Gdzie szukać pomocy?

Telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi
+ 48 22 628 01 20 lub + 48 22 628 99 99

Jesteś ofiarą lub świadkiem handlu ludźmi? Poinformuj Policję. 
Zadzwoń +48 664 974 934 lub napisz na handelludzmibsk@policja.gov.pl

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi
www.kcik.pl

 

Źródło: KGP, policja.pl,  gov.pl