Informacje o projekcie


Projekt „Świadomy więc bezpieczny” sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w ramach Programu Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości na lata 2019 – 2025

Wartość zadania: 636 625,00 zł
Dofinansowanie: 636 625,00 zł (100%)


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej realizuje projekt „Świadomi więc bezpieczni” sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Celem projektu jest wsparcie informacyjne, analityczne i  monitorowanie sieci przeciwdziałania przyczynom przestępczości, pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej na terenie powiatu sanockiego w latach 2021-2025. Ponadto zadaniem projektu jest zwiększenie działań mających na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, zapewnienie dostępu do informacji na temat sposobu, zakresu, miejsc i form pomocy udzielanej osobom pokrzywdzonym przestępstwem, a  także działań Funduszu Sprawiedliwości i realizowanych przez inne organizacje i instytucje pomocowe.

Realizacja zadań określonych w projekcie będzie odbywać się we współpracy z wieloma podmiotami administracji rządowej, samorządowej, służb, inspekcji i straży, a także wspomagających je organizacji społecznych. Szczególnym wsparciem zostaną objęte dzieci i młodzież z terenu Gminy Bukowsko, które wychowują się w rodzinach niewydolnych wychowawczo, rodzinach z problemami alkoholowymi czy rodzinach w których występuje przemoc. Zagrożenie przestępczością jest jednym z podstawowych problemów społecznych, które każdego dnia dotyka różne osoby. Szczególne nasilenie tych zjawisk jest obserwowane w stosunku do dzieci i młodzieży, dlatego też działania projektowe skupią się wokół profilaktyki dobrych zachowań i informacji jak należy zachować się w przypadku doświadczenia przestępstwa jak i bycia jego świadkiem. Tematy przemocy w rodzinie, uzależnień, przestępstw popełnianych przez dorosłych i młodocianych, będą poruszane podczas spotkań służb mundurowych z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Bukowsko. Problemem na obszarach wiejskich jest ograniczony dostęp do szkoleń i pogadanek. Założenia projektu zniwelują te ograniczenia do minimum. W trakcie projektu przewidziano szereg szkoleń i pogadanek dla społeczeństwa m. in. akcję „Przyjazne służby mundurowe”, która zostanie zrealizowana w lokalnych szkołach, konkursów tematycznych dla szkół, akcję informacyjną w internecie i lokalnych mediach. Kolejną grupą odbiorców będą mieszkańcy Gminy Bukowsko i całego powiatu sanockiego. Zakres tematyczny działań projektowych będzie obejmował m. profilaktykę dobrych zachowań, ukazanie dobrych nawyków, nauczenie czym jest przestępczość, jakie są konsekwencje złych zachowań i jak należy się zachować w przypadku doświadczenia przestępstwa jak i bycia jego świadkiem. Działania będą poruszać takie tematy jak: patologia, agresja, przemoc w rodzinie, uzależnienia, stalking, próby wyłudzeń, przestępstwa internetowe, bezpieczeństwo drogowe (poprawne zachowania w czasie poruszania się po drodze, wypadku, bycia świadkiem przestępstwa).

Realizowany projekt jest odpowiedzią na sygnały, jakie otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej od Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Wójtów Gmin Powiatu Sanockiego, służb mundurowych i lokalnych szkół. Działania projektowe mają pozytywnie wpłynąć na wzrost bezpieczeństwa i zmniejszenie przestępczości. Projekt swym zasięgiem i działaniami będzie obejmował teren powiatu sanockiego, zaś kampanie internetowe obejmą całe województwo podkarpackie.