Aktualności

Kiedy uruchamiana jest procedura NIEBIESKIEJ KARTY?


Procedura Niebieskiej Karty uruchamiana jest w celu pomocy ofiarom przemocy domowej. Wszczęcie jej następuje poprzez wypełnienie formularza przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty czy ochrony zdrowia w związku z podejrzeniem zaistniałej przemocy w rodzinie, w obecności osoby wobec której przemoc może być stosowana.

Jak wygląda procedura?

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołuje Grupę Roboczą do pracy nad procedurą. W skład takiej grupy wchodzą: pracownik socjalny i dzielnicowy z terenu danej miejscowości, psycholog i według potrzeb członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagog i kurator. Grupa Robocza zaprasza osobę, która może być ofiarą przemocy na posiedzenie grupy w celu złożenia wyjaśnień.

Strony są informowane o swoich prawach, konsekwencjach postępowania, możliwościach i formach uzyskania pomocy. Do zakończenia procedury rodzina monitorowana jest poprzez pracownika socjalnego oraz pracownika dzielnicowego.

Rodzina może skorzystać bezpłatnie z porady prawnej i konsultacji z psychologiem ośrodkach pomocy społecznej
SPRAWDŹ GDZIE SZUKAĆ POMOCY – POMOC SPOŁECZNA

W przypadku, gdy osoba doznająca przemocy w rodzinie nie chce przebywać z osobą stosująca przemoc, może zostać skierowana do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lesku, gdzie może mieszkać od 3 do 6 miesięcy.


Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS w Lesku
ul. Jana Pawła II 18 B
38-600 Lesko
tel. 13 49 27 252
tel. 663 327 000
e-mail: sos2@powiat-leski.pl
e-mail: sos@powiat-leski.pl