STALKING


Pamiętaj, że nikt nie ma prawa nękać Cię – stalking jest karalny!

Stalking polega na uporczywym nękaniu innej osoby lub osoby jej najbliższej, które wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność.

Realizuje się poprzez natrętne, tj. wbrew woli osoby komunikowanie się z nią, składanie propozycji, obserwowanie, nachodzenie itp.

Inną formą jest podszywanie się pod inną osobę poprzez wykorzystywanie jej wizerunku, innych danych osobowych lub danych, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.


Podstawa prawna

Przestępstwo to jest stypizowane w art. 190a k.k. i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W sytuacji natomiast, gdy następstwem czynu jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Pamiętaj, że jednorazowa sytuacja nie może być traktowana jako uporczywa. Warunkiem wypełnienia znamion przestępstwa stalkingu jest to, że poprzez nękanie sprawca wzbudza w pokrzywdzonym, uzasadnione okolicznościami, poczucie zagrożenia.

W sytuacji poczucia zagrożenia, naruszenia prywatności stalking należy zgłosić właściwym organom ścigania. Można zrobić to składając zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w jednostce Policji lub we właściwej miejscowo prokuraturze.

Jeśli znajdujesz się w bezpośrednim niebezpieczeństwie, zadzwoń na numer 112.